06 13660626          info@hemianopsiestichting.nl        

Actueel beleidsplan HemianopsieStichting

Strategie van de HemianopsieStichting

Statutaire doelstelling:

1. De stichting stelt zich ten doel
A. het (doen) bevorderen van het welzijn van personen met partiële cerebrale blindheid, door verbetering van het visueel functioneren van deze personen.
B. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door
A. het (doen) aanbieden van een visuele restauratieve computer training die op locatie kan worden uitgevoerd, voor de minimale duur van zes (6) maanden.
B. het voor de periode van de training door de stichting beschikbaar stellen van de benodigde apparatuur en neuropsychologische begeleiding.
3. De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

Beleid van de HemianopsieStichting

Bovenstaande statuten vertalen zich in de volgende te verrichten werkzaamheden van de HemianopsieStichting:

1. Het beoordelen van de geschiktheid van potentiële deelnemers t.a.v. het uitvoeren van training, gericht op afname van het visueel gezichtsveld defect. Dit houdt in dat er een gezichtsveld meting wordt uitgevoerd. Daarnaast wordt door middel een intake-gesprek zo goed mogelijk achterhaald wat de wensen en uitgangspunten van de deelnemer zijn ten aanzien van de trainingeffecten. Tevens worden aanmelders zo goed mogelijk voorgelicht over de te verwachten effecten van de training in het specifieke onderhavige geval. Op basis van de uitkomsten van het intakegesprek en van de gezichtsveldmeting wordt gezamenlijk besloten over het al dan niet uitvoeren van de training.
2. het construeren van training-modules, waarmee trainees thuis kunnen trainen. De stichting doet investeringen voor de constructie van trainingsmodules. De investering voor de eerste 9 modules wordt gefinancierd vanuit een persoonlijke lening door D.P. Bergsma aan de stichting ter grootte van €10.500,-.
3. Het afstemmen van trainingsprogramma’s op specifieke visuele defecten van personen die de training gaan uitvoeren.
4. Het begeleiden van deze personen door met regelmaat training resultaten te beoordelen en eventueel het trainingsprogramma af te stemmen op geconstateerde vorderingen in training resultaat.
5. Mede met de deelnemer bepalen of een verlenging van training wenselijk is en zonodig een verlenging realiseren door middel van verdere aanpassing van de trainingsoftware gericht op verdere afname van het gezichtsveld defect.
6. Het bij beëindiging van de training voorzien in een vervolgtraining die is gericht op het onderhouden van het bereikte trainingseffect. Deze vervolgtraining wordt aangeboden als softwareprogramma op een USB geheugendrager. Het programma wordt afgestemd op de eigen computer van de deelnemer. Dit laatste punt geldt alleen als de deelnemer beschikt over een PC met besturingssysteem Windows XP of een recenter besturingssysteem.

Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door de aan de stichting verbonden neuropsycholoog D.P. Bergsma.

De manier waarop de instelling geld werft

1. Vergoeding vanuit trainingdeelnemers voor het gebruik van de trainingmodule en de begeleiding door de neuropsycholoog.
2. Werving van donateurs.

Beheer van het vermogen van de HemianopsieStichting

1. het vermogen wordt beheerd door D.P. Bergsma, in overleg met de Penningmeester van de hemianopsiestichting dhr. J.A. Elshout. Per kwartaal worden alle inkomsten en uitgaven gecontroleerd door de voorzitter en de secretaris van de stichting tijdens een kwartaalvergadering. Hierna zullen de gegevens worden overlegd aan een externe boekhouder. De boekhouder zal voor de stichting de jaarboeken opstellen en ervoor zorg dragen dat verschuldigde bedragen worden afgedragen.

Het vermogen zal worden besteed aan:

a) aflossing lening (verwachte aflostijd: 2 jaar).
b) huur bedrijfsruimte (kosten: €400,- p/maand)
c) vergoeding neuropsycholoog (0,5 fte)
d) onkosten vergoedingen voor bestuurders
e) constructie nieuwe training-modules. De frequentie waarmee nieuwe modules worden gebouwd, is o.m. afhankelijk van het al dan niet verkrijgen van subsidies. Indien er geen subsidie wordt verkregen, zullen modules worden gebouwd van het vermogen dat overblijft na aftrek van de kosten genoemd onder a) t/m d). Modules worden in principe na 2 jaar afgeschreven.

bestedingen genoemd onder 3) worden gedaan door D.P. Bergsma, die door het bestuur is gemachtigd alle aankopen te doen die nodig zijn voor de constructie van de trainingmodules.

Bij opheffing van de stichting wordt het vermogen dat overblijft besteedt aan een ANBI met een soortgelijk doel.